Onze uitgangspunten

Op basis van de uitkomsten van de consultatie van inwoners, gebouweigenaren en andere stakeholders zijn er vier uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten gaan ons helpen op het moment dat er keuzes en opties afgewogen moeten worden.

1. Haalbaar en betaalbaar

Alle inwoners van de gemeente Raalte moeten meekunnen in de warmtetransitie, zowel inwoners die meer als inwoners die minder te besteden hebben. We streven ernaar dat de woonlasten voor onze inwoners betaalbaar blijven. Het uitgangspunt is dat over de hele energieketen de totale kosten[1] voor de warmtetransitie zo laag mogelijk zijn en we zetten in op betaalbare oplossingen. Daarbij kijken we ook naar de haalbaarheid om de omslag te maken naar een alternatief voor aardgas. Welke infrastructuur ligt er in de buurt of het dorp, waar is draagvlak voor en per wanneer zouden we een omslag naar een duurzame warmteoplossing kunnen maken?

2. Flexibiliteit en leren omgaan met onzekerheden

Op de weg naar duurzame energie komen we nog veel zaken tegen die we niet weten: technieken blijven door ontwikkelen; we blijven nieuwe vormen voor financiering vinden en ook wet- en regelgeving ontwikkelt mee. We streven ernaar om flexibel om te gaan met nieuwe inzichten en onzekerheden. Dit doen we door stapsgewijs te werken en risico’s mee te wegen: Hoe groot is de kans dat een andere techniek beschikbaar komt als alternatief voor aardgas? En hoe gaan we daar mee om?

Dit betekent dat we niet in één keer de route tot 2050 uitstippelen. Het betekent ook dat we wél in gesprek gaan met inwoners en belanghebbenden als kansen zich voordoen, om gezamenlijk stappen te zetten en inzichten op te doen. We streven ernaar flexibel te zijn in de planvorming en het beleid zo vaak als nodig te herijken. De Warmtevisie wordt in ieder geval één keer per vijf jaar herijkt. Zo blijven we meebewegen met ontwikkelingen.

3. Duurzame en betrouwbare alternatieven

Het doel van de warmtetransitie is CO2-reductie. De ambitie van onze gemeente om per 2050 energieneutraal te zijn staat hierbij centraal. We zetten hierbij in op de drie stappen van de zogeheten Trias Energetica:[2]

  • Beperk de energievraag;

  • Wek de energievraag die resteert duurzaam op;

  • Gebruik energiebronnen efficiënt.

Uitgangspunt is dan ook dat alle stappen die we zetten erop zijn gericht de CO2–uitstoot te verminderen. Energiebesparing draagt hier uiteraard aan bij. Maar ook de alternatieve warmteoplossingen moeten daadwerkelijk duurzaam en betrouwbaar zijn. Een voorbeeld is dat de elektriciteit die nodig is om een warmtepomp te laten werken duurzaam wordt opgewekt, of de leveringszekerheid van warmte op de langere termijn.

4. Gezamenlijk en betrokken

Het aardgasvrij maken van alle woningen en gebouwen is een gezamenlijke opgave. In de gemeente Raalte werken inwoners samen en zetten zij zich in voor maatschappelijke initiatieven.

In de warmtetransitie sluiten we bij deze kracht aan. Dat doen we door inwoners en belanghebbenden actief te informeren en te betrekken. Bovendien vinden we het belangrijk om waar mogelijk aan te sluiten bij lokale energie-initiatieven. We werken samen met inwoners van onze gemeente en betrokken partijen. Niet alleen in de uitvoering, maar ook bij de vorming van plannen.

Energie-initiatieven in de dorpen

'Een energiechallenge helpt om als dorp samen aan de slag te gaan!'

De afgelopen jaren zijn in alle dorpen binnen de gemeente Raalte lokale energie-initiatieven ontstaan. De vrijwilligers van deze initiatieven willen duurzame energie op wekken voor het dorp en door het dorp. Ook moedigen zij inwoners aan om het energieverbruik te verduurzamen en energie te besparen. Dit doen zij op allerlei manieren. Energiek Heeten heeft sinds 2013 al inloopavonden waarbij zij inwoners met duurzaamheidsvragen verder helpen.

Duurzaam Mariënheem heeft samen met Buurkracht een energiechallenge ontwikkeld om inwoners aan te moedigen te verduurzamen. Jos Neulen vertelt hierover: ‘We hebben per straat in Mariënheem in kaart gebracht hoeveel energie er verbruikt werd. Vervolgens daagden we onze dorpsgenoten uit: welke straat kan er in één jaar tijd het meeste energie besparen? In dat jaar hadden we allerlei acties. Denk bijvoorbeeld aan een isolatieavond of individueel advies. Na het jaar was er flink wat energie bespaard. De hoogste besparingen op jaarbasis per straat waren 8% op het stroomverbruik en 8,4% op het gasverbruik. We beloonden de straten de grootste besparing met een wijkbarbecue. Terugkijkend zagen we dat het wedstrijdelement een extra stimulans gaf en dat het er samen over hebben ook een grote winst was.’

1 In de bijlage ‘Verdieping: Hoe is de WAT-kaart bepaald?’ leest u meer over hoe de kosten als afwegingspunt zijn meegenomen in de analyse.2 De Trias Energetica is een theorie die als uitgangspunt heeft dat energie zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden. Meer informatie is te vinden in onderstaande link: https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf