Totstandkoming van de uitgangspunten

Hoe de route naar een aardgasvrije gemeente Raalte eruitziet is nog niet duidelijk. Dit maakt het des te belangrijker om vast te leggen waar we naartoe willen werken met elkaar en wat we belangrijk vinden. We hebben gezamenlijk uitgangspunten ontwikkeld als wegwijzer voor de komende 30 jaar. Deze uitgangspunten gaan ons helpen op het moment dat er keuzes en opties afgewogen moeten worden.

De uitkomsten van de inwonersconsultatie waren een belangrijke basis voor de totstandkoming van de uitgangspunten. De uitkomsten van de inwonersconsultatie zijn weergegeven in het onderstaande figuur. Ze zijn per thema gegroepeerd:

  • Hoe willen de inwoners en gebouweigenaren betrokken blijven?

  • Hoe willen de inwoners en gebouweigenaren bijdragen aan de uitvoering en welk tempo zien ze voor zich?

  • Welke zorgen, kansen en ideeën rondom aardgasvrij wonen leven er?

De uitkomsten van de consultatie zijn geanalyseerd en we hebben hierop gereflecteerd met de betrokken stakeholders Enexis en SallandWonen. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: herkennen we de zorgen en kansen? En hoe kunnen deze meegewogen worden in de ontwikkeling van de Warmtevisie?

Een belangrijke uitkomst van de inwonersconsultatie is dat er nog geen breed draagvlak onder inwoners is om van het aardgas af te gaan. Er zijn zorgen om de betaalbaarheid en de aanpassingen aan de woning. Ook blijkt uit de consultatie dat inwoners aardgas een relatief duurzame energiebron vinden, zeker nu nog niet voldoende groene stroom of hernieuwbaar gas beschikbaar is.

Hieruit blijkt dat we zowel nationaal als lokaal een belangrijke taak hebben in het stimuleren van bewustwording, door inwoners te informeren over nut en noodzaak van de warmtetransitie. Daarnaast zien we dat de warmtetransitie vele raakvlakken heeft met nationaal beleid (bijvoorbeeld kernenergie en kolencentrales) en regionaal beleid (de RES). Om die reden is het belangrijk om de samenhang met andere beleidsvelden goed te blijven uitleggen: de warmtetransitie als onderdeel van de grotere energietransitie.

De input uit de consultatie hebben we gebruikt om uitgangspunten te ontwikkelen. Deze staan centraal in de Warmtevisie.