De rol van de gemeente Raalte

Door de nationale overheid heeft de gemeente een regierol gekregen: de gemeente stuurt het proces en de organisatie aan. Het verduurzamen van de warmtevoorziening is in het algemeen belang. Daarom wordt de opgave om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken meegenomen in de overige plan- en beleidsvorming van de gemeente Raalte. Wij borgen daarbij altijd andere algemene belangen voor zover mogelijk, zoals betaalbaarheid, leveringszekerheid van de energievoorziening en de kwaliteit van de leefomgeving. Waar het om concrete projecten gaat nemen we gemeente een faciliterende rol op ons. Dit willen wij doen door partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Indien kansrijke initiatieven zich voordoen, denken we als gemeente mee en leveren we maatwerk.

Communicatie is een belangrijk instrument voor ons als gemeente om woning en gebouweigenaren te informeren over nut en noodzaak van de warmtetransitie en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren. Meer informatie over de Warmtevisie, antwoorden op veelgestelde vragen en het vervolg op de Warmtevisie, plaatsen wij op onze website: www.raalte.nl/aardgasvrij