Inleiding

In dit hoofdstuk leggen we uit waarom deze Warmtevisie is geschreven. We gaan daarbij in op de achtergrond en stellen ons einddoel vast. Vervolgens gaan we in op hoe de Warmtevisie tot stand is gekomen.

Achtergrond

In het Klimaatakkoord1 is afgesproken dat de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) in 2030 met 49% moet zijn gedaald ten opzichte van de uitstoot in het jaar 1990. In 2050 mag er bijna geen uitstoot van CO2 meer zijn.

Einddoel

Hoe ziet de gemeente Raalte er zonder aardgas uit? In deze Warmtevisie geven we de eerste antwoorden op deze vraag. In dit document bepalen we de richting voor de komende jaren op weg naar een aardgasvrije gemeente.

Proces en totstandkoming van deze Warmtevisie

De gemeente Raalte is in september 2019 begonnen met deze Warmtevisie. Het verwarmen van alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte zonder fossiele brandstoffen als aardgas is een complexe opgave. Dit kunnen we als lokale overheid niet alleen.

Samenhang met andere plannen en beleidsdocumenten

Wat voor u ligt is een Warmtevisie op hoofdlijnen. Deze visie is een uitwerking van de in de Omgevingsvisie opgenomen ambitie om toe te werken naar duurzame en toekomstbestendige wijken en dorpen.

Samen zijn we al begonnen

Overal in onze gemeente vormen zich ideeën, vragen en initiatieven, die wij als gemeente waar mogelijk beantwoorden en faciliteren. Op verschillende manieren bereiden we ons voor op een leven zonder aardgas. Aardgasvrij-ready noemen we dat.