Proces en totstandkoming van deze Warmtevisie

De gemeente Raalte is in september 2019 begonnen met deze Warmtevisie. Het verwarmen van alle woningen en gebouwen in de gemeente Raalte zonder fossiele brandstoffen als aardgas is een complexe opgave. Dit kunnen we als lokale overheid niet alleen. Dat willen we ook niet. Deze opgave gaat de hele samenleving aan en we willen het dan ook samen oppakken. Om die reden hebben we betrokkenen actief geraadpleegd voor de totstandkoming van deze Warmtevisie. In dit onderdeel nemen we u mee in wie op welke manier een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van deze visie.

Inwonersconsultatie vooraf

Een belangrijke eerste stap was de organisatie van inwonersconsultatie in de vorm van een online enquête. We hebben inwoners en gebouweigenaren gevraagd wat zij belangrijk vinden wanneer hun woning/gebouw van het aardgas afgaat. 450 inwoners en 83 gebouweigenaren[1] hebben deelgenomen aan deze consultatie[1]. De consultatie heeft ons veel inzicht gegeven in de zorgen, kansen en ideeën die leven in de samenleving. De inzichten uit de consultatie hebben we gebruikt om uitgangspunten en een communicatiestrategie te ontwikkelen. De uitgangspunten van de Warmtevisie zijn verder uitgewerkt in het onderdeel 'Uitgangspunten'. In het onderdeel 'Communicatiestrategie' leest u meer over hoe de gemeente Raalte wil blijven communiceren over de warmtetransitie

Betrokkenheid na consultatie

Uit de consultatie bleek dat er een hoge betrokkenheid is op het aardgasvrij maken van onze gemeente. Inwoners willen op de hoogte blijven, meepraten en denken. Op basis daarvan is gestart met een digitale nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden. Daarnaast heeft er een klankbordgroep bijeenkomst over de Warmtevisie plaatsgevonden. Hier namen inwoners, energievakmannen & lokale energie-initiatieven aan deel. De verzamelde input is meegenomen in de ontwikkeling van deze visie en de communicatie die hierover plaatsvindt.

Betrokkenheid van partners

Naast een goede uitwisseling met de inwoners, gebouweigenaren, energievakmannen en lokale energie-initiatieven in onze gemeente, zijn een tweetal partijen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Warmtevisie: woningstichting SallandWonen en netbeheerder Enexis. Met deze partijen zijn gesprekken gevoerd om de uitkomsten van de technische analyse en onderzoeken te toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de Warmtevisie aansluit bij de behoeften van belanghebbenden. In de figuur hieronder is te zien welk proces is doorlopen om tot de Warmtevisie voor de gemeente Raalte te komen.