Samenhang met andere plannen en beleidsdocumenten

Wat voor u ligt is een Warmtevisie op hoofdlijnen. Deze visie is een uitwerking van de in de Omgevingsvisie opgenomen ambitie om toe te werken naar duurzame en toekomstbestendige wijken en dorpen.

Nationale plannen

Op landelijk niveau is op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Ook wordt op nationaal niveau gewerkt aan wetten en regelgeving. Tot slot ontwikkelt de Rijksoverheid manieren om de energietransitie betaalbaar te maken én houden voor iedereen.

Regionale plannen

Op regionaal niveau is de Regionale Energie Strategie opgesteld, ook wel de RES genoemd. Hierin werken gemeenten samen om te bepalen waar duurzame elektriciteit in de toekomst wordt opgewekt. Dat kan bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen te bouwen. Ook wordt in de RES bekeken welke en hoeveel duurzame warmtebronnen in de regio beschikbaar zijn. Dat staat in de Regionale Structuur Warmte (RSW).

De gemeente Raalte heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de RES voor de regio West-Overijssel. Deze RES is een samenwerking tussen de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Deventer en Raalte. Op de website van de RES West-Overijssel kunt u meer lezen over de RES-plannen voor de gemeente Raalte en de omliggende gemeenten.

Lokale plannen

Op gemeentelijk niveau lopen er vele projecten en trajecten om de energietransitie in de gemeente Raalte te faciliteren en waar mogelijk te versnellen. In het coalitieakkoord Roalter Akkoord 2018-2022 wordt gesteld dat de gemeente Raalte wil voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Belangrijk in het kader van de lokale plannen zijn vooral de instrumenten van de Omgevingswet.

De Warmtevisie als programma onder de Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt een hele brede selectie aan wet- en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet heeft twee instrumenten die voor de Warmtevisie relevant zijn:

  • Omgevingsvisie: In deze visie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn vast. De Omgevingsvisie van de gemeente Raalte is in november 2020 vastgesteld.

  • Programma: Het beleid uit de omgevingsvisie wordt verder en concreter uitgewerkt in een programma. Wij zien deze Warmtevisie als een uitwerkingsprogramma onder de Omgevingsvisie.