Uitvoering van de driesporenstrategie

De trias energetica[1] vormt de basis van de drie sporen strategie in de Warmtevisie. Hier wordt uitvoering aan gegeven via bestaande trajecten op het gebied van inwonerscommunicatie, woning- en gebouwverduurzaming en kennisontwikkeling in de warmtetransitie. Denk hierbij aan het Duurzaam Bouwloket die gratis onafhankelijke energiescans bieden aan inwoners en de Regeling Reductie Energieverbruik met vouchers voor energiebesparende maatregelen. In deze projecten doen we inzichten op wat maakt dat inwoners maatregelen wel of niet doorvoeren en welke belemmeringen zij ervaren. We zetten in op jaarlijkse resultaatmonitoring en evalueren projecten. Op nationaal en regionaal niveau volgen we de ontwikkelingen op technisch, juridisch en financieel vlak. Daarin werken we samen met gemeenten, netbeheerders en de provincie in de RES en de Regionale Structuur Warmte. De uitkomsten van de monitoring en opgedane kennis kunnen ertoe leiden dat nieuwe trajecten gestart worden of bestaande aangepast of geïntensiveerd worden.

Energieloket

Aardgasvrij wonen begint met het besparen van energie’

Frank Elders, één van de Sallandse Energievakmannen en verbonden aan het Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van hun woning. Dit doen zij met gratis energiescans en adviesgesprekken voor inwoners. ‘Aardgasvrij wonen begint met het besparen van energie, want met een goed geïsoleerde woning is het gemakkelijker om van het aardgas af te gaan. Wij laten woningeigenaren zien hoe zij stap voor stap maatregelen kunnen nemen. Dat het makkelijk is om de eerste stappen naar energiebesparing te zetten is voor veel woningeigenaren een aangename verrassing.’

1 Trias energetica is een strategie om kostenefficiënt een duurzaam resultaat te bereiken. Het principe bestaat uit de volgordelijkheid van drie (Trias) stappen: Stap 1. Beperk de energievraag; Stap 2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen; Stap 3. Gebruik energiebronnen efficiënt