Wat doen we zelf en hoe zien we onze rol?

Ook de gemeente heeft verschillende rollen binnen de warmtetransitie. De gemeente heeft vanuit de nationale overheid een regierol gekregen. De gemeente stuurt het proces en de organisatie aan van de warmtetransitie en hierbij zijn de opgestelde uitgangspunten leidend. Deze zijn te lezen in het hoofdstuk 'Onze uitgangspunten'

De warmtetransitie moet op gebouwniveau worden uitgevoerd. Dat betekent dat we goed samen moeten werken met gebouweigenaren, woningeigenaren, huurders en gebruikers. De gemeente werkt daarom aan het creëren van maatschappelijk draagvlak, om ervoor te zorgen dat de opgave van de warmtetransitie bekend is bij de samenleving en we samen met andere partijen stappen kunnen zetten in de uitvoering.

Communicatie is een belangrijk instrument bij het verder opbouwen van wederzijds begrip (zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Onze communicatiestrategie'). Bij het vervolgproces zal participatie een grotere rol gaan spelen: hoe dichter we bij de uitvoering en het gebouwniveau komen, des te hoger wordt het belang van nauwe betrokkenheid van belanghebbenden.

Aardgasvrij Westdorp

‘Aardgasvrije wijk? Betrek partners en inwoners vanaf het begin’

‘Een zeer waardevolle leerervaring!’. Zo blikt projectleider Nienke Spiegelenberg van de gemeente Raalte terug op het onderzoek naar het aardgasvrij maken van de wijk Westdorp. ‘Samen met partners en inwoners hebben we onderzocht of het haalbaar en betaalbaar was om Westdorp voor 2030 aardgasvrij te maken. Het alternatief dat het meest geschikt bleek was een volledig elektrische oplossing. De hoge investeringskosten hebben ons doen besluiten om de wijk niet nu aardgasvrij te maken. Wel zijn er mooie stappen gezet in de wijk met de verduurzaming van de sportvereniging SV Raalte en de renovatie van 195 sociale huurwoningen door SallandWonen. Het proces was schaken op meerdere borden tegelijk. Toch kijken alle partners inclusief de klankbordgroep met een vertegenwoordiging van de wijk terug op een goede samenwerking. Dat is direct de les die we meenemen: betrek partners en inwoners vanaf het begin.’

Als gemeenten zijn we zelf ook eigenaar van gebouwen en hebben wij de taak om ons eigen vastgoed uiterlijk in 2050 aardgasvrij te maken. We zijn al bezig met het verduurzamen van onze gebouwen en waar mogelijk aardgasvrij maken. Daarnaast heeft de gemeente een rol in het borgen van publieke belangen die in meer of mindere mate door de warmtetransitie beïnvloed worden, zoals betaalbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, leveringszekerheid van warmte en energie, de voortgang van de transitie, de verdeling van warmtebronnen, keuzevrijheid en de ruimtelijke ordening in de boven- en ondergrond. De opgave om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken wordt meegenomen in het proces om herinrichtingsprojecten van de gemeente Raalte te programmeren. Benodigde verzwaringen en veranderingen in infrastructuur worden verkend en waar mogelijk meegekoppeld in projecten in de openbare ruimte.

Als gemeenten nemen wij een faciliterende rol op ons voor projecten en initiatieven van marktpartijen en (groepen) inwoners zoals lokale energie-initiatieven. Dit willen wij doen door partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Daarbij toetsen we aan de voorkant de haalbaarheid van initiatieven, waarbij deze Warmtevisie leidend is. Indien initiatieven als kansrijk worden beoordeeld, denken we als gemeente mee en leveren we maatwerk. Dat doen we door kennis te bieden, financieel te ondersteunen of bijvoorbeeld mee te denken bij ruimtelijke en vergunningprocedures.