Biogas en groengas

Biogas is gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal, zoals mest en groenafval. Groengas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Voor gebruik in woningen en gebouwen is groengas eenvoudiger te gebruiken dan biogas, omdat het dezelfde eigenschappen als aardgas heeft. Hierdoor kan groengas via het bestaande gasnet getransporteerd worden en hoeven de installaties en apparatuur in woningen en gebouwen niet te worden aangepast. Bij biogas zou dat wel moeten gebeuren of is er een apart gasnetwerk nodig. Voor meer informatie kunt u de website van het Expertise Centrum Warmte bekijken.

Groengas kan in principe overal worden toegepast waar op dit moment ook aardgas gebruikt wordt. Op dit moment is de beschikbaarheid van groengas nog erg klein. Er zal nu en in de toekomst niet genoeg biomassa beschikbaar zijn om alle buurten in Nederland met groengas te verwarmen. Er moet dus gekozen worden waar groengas het beste ingezet kan worden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid en de onzekerheid over de toekomst is het verstandig om groengas alleen in te zetten in buurten waar de andere aardgasvrije strategieën veel duurder of technisch niet haalbaar zijn. In deze buurten kunnen veel kosten worden uitgespaard als wordt gekozen voor groengas in plaats van een van de andere warmteopties. Daarnaast is het belangrijk om het groengas zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daarom is het verstandig om ook deze warmteoplossing altijd te combineren met een hybride warmtepomp en isolatiemaatregelen.

Groengas in de gemeente Raalte

In het kader van de RES 1.0 is er onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van biomassa en in het bijzonder de potentie van groengas voor de RES-regio West-Overijssel wanneer alle beschikbare biomassa in de regio wordt vergist. De gemeente Raalte maakt deel uit van deze RES-regio. In het onderzoek voor de RES West-Overijssel zijn ontwikkelingen zoals de verwachte inkrimping van de veestapel niet meegenomen. Via deze website kunt u meer lezen over groengas in de regio West-Overijssel.

Daarnaast heeft CE Delft een inschatting gemaakt van de potentie voor groengas op basis van de landelijke inschatting van 70 PJ[1] groengasproductie in 2030. Deze potentie is verdeeld over alle gemeenten naar verhouding van het totale aardgasgebruik van elke gemeente. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de maximale theoretische hoeveelheid groengas voor Raalte ergens tussen 174 tot 477 TJ ligt. Dit dekt ongeveer 13-37% van de totale warmtevraag van de gemeente Raalte voor woningen en bedrijven.

Op dit moment zijn er in de gemeente Raalte geen grootschalige biovergisters. De huidige biomassastromen worden voor andere doeleinden benut, zoals bemesting van landbouwgrond.

Concluderend geeft dit aan dat de potentie voor groengas in de gemeente Raalte beperkt en onzeker is. Het is belangrijk groengas doelmatig in te zetten. Dat wil zeggen dat groengas alleen gebruikt moet worden waar geen alternatieven voor handen zijn. Door in te zetten op energiebesparing door isolatie en een hybride warmtepomp is er minder vraag naar groengas.

1 Zie voor een toelichting de bijlage ‘Toelichting op de gebruikte energie-eenheden’.